miercuri, 19 noiembrie 2014

Ȋn atenţia cadrelor militare în rezervă/retragere dar şi a celor în activitate din judeţul Constanţa!
Completare la materialul publicat pe data de 11.09.2014 referitor la decontarea medicamentelor compensate,aveti mai jos modelul de raport pentru respectarea celor legale.
Toate documentele se trimit/depun la Caseria Spitalului Militar pana pe data de 20 a fiecarei luni de zile pentru a primi banii cuveniti in luna respectiva.Daca se depaseste aceasta data banii vor fi primiti in luna urmatoare.


Anexa nr. 2

COMANDANTULUI  SPITALULUI MILITAR DE URGENȚĂ CONSTANȚA

Subsemnatul(a) _________________________, CNP ______________________________, domiciliat în localitatea ____________________, strada ___________________ nr.___bl.____, sc. __, ap. ____, judeţul__________________, posesor al B.I./C.I. seria______nr._____________, eliberat de  ______________________ la data de _________________, în calitate de:


1 Cadru militar în rezervă/retragere, pensionar militar (art.4 lit.f) din Ord. MApN nr. M 0/2009 cu modificările şi completările ulterioare):

1 militar pensionat din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare care, ulterior, a optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat (art.4 lit. h. din Ord. MapN nr. M 110/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

1 veteran/văduvă/invalid de război, alte categorii de persoane prevăzute de legi speciale (art. 4 liz.j. din Ord. MApN nr. M 110/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

            Solicit decontarea contravalorii contribuţiei personale pentru:
                                     (se bifează una din căsuţele de mai jos)

1 medicamentele compensate prescrise pe recepte tip CNAS;

1 medicamente prescrise pe recepte simple;
     
Anexez la prezentul raport următoarele:

-          fotocopia recomandării medicale;
-          factura fiscală emisă de farmacia care a eliberat medicamentul (în original);
-          bonul fiscal aferent facturii fiscale (în original);
-          fotocopia actului de identitate;
-          fotocopia ultimului talon e pensie.

Solicit plata contravalorii contribuţiei personale prin:
                                    (se bifează una din căsuţele de mai jos)

1 virament bancar în contul nr. _____________________________________ (se va preciza codul IBAN) deschis la banca _____________________________, sucursala __________________ pe numele _________________________ identificat cu B.I./C.I. seria _____ nr. ___________ având CNP ______________________________;

1 mandat şi îmi exprim acordul pentru suportarea taxelor de expediţie.

Persoană de contact ________________________ -  ______________________________________
                                   (nume şi prenume)                        (grad de rudenie, calitatea persoanei în raport cu  solicitantul
                                                                                                                       ex.: soţ/soţie, fiu/fiică etc.)

Telefon fix/mobil: ____________________________________________________
(personal sau al persoanei de contact care este în măsură a da detalii referitoare la raportul adresat spitalului militar/CMDTA)


Data:                                                                                                            Semnătura


luni, 10 noiembrie 2014

Ministrul Mircea Duşa s-a întâlnit cu rezerviştii militari din Constanţa

      În sala mică a Casei de Cultură a Sidicatelor din Constanţa, din iniţiativa  parlamentarilor P.S.D., a vut loc o întâlnire a cadrelor în rezervă şi retragere, cu ministrul Apărării Naţionale, domnul Mircea Duşa. Au participat membri ai următoarelor asociaţii: Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N, Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” , Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Roland Pârlogeanu” Clubul Amiralilor,Liga Maiştrilor din Marina Militară, A.R.P.I.A., Liga Militarilor Profesionişti şi  Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă din MAI. Au fost prezenţi rezervişti din Constanţa , Mangalia, Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Topraisar şi Techirghiol.
Pe timpul întâlnirii, fără nicio reţinere, rezerviştii militari au adus la cunoştinţa ministrului Apărării Naţionale principalele probleme cu care se confruntă:
 • Discriminarea apărută în urma apariţiei Legii 241/2013, prin care un număr însemnat de pensionari militari au pensiile îngheţate şi nu au primit sumele care le-au fost reţinute abuziv în perioada 2012-2013;
 • Aplicarea discriminatorie a grupelor de muncă;
 • Nepunerea în aplicare  de către M.Ap.N. a hotărârilor definitive şi irevocabile a Curţilor de Apel;
 • Amânarea aprobării Legii pensiilor militare, care obligatoriu să cuprindă actualiazarea pensiilor militare odată cu creşterea soldelor militarilor activi;
 • Neadoptarea Legii rezervistului voluntar, care ar permite utilizarea unui număr important de rezervişti conform înaltei pregătiri profesinale anterioare;
 • Încălcarea dreptului la asistenţă medicală gratuită a  tuturor militarilor rezervişti;
 • Neasgurarea în ciuda promisiunilor făcute a unor sedii pentru filialele S.C.M.D. la Cercurile Militare sau în alte spaţii excedentare ale M.Ap.N.
În finalul întâlnirii domnul Mircea Duşa a făcut următoarele precizări:
 • ·         Legea pensiilor militare se află la ministerul Apărării Naţionale, unde specialiştii ministerului verifică ca din punct de vedere juridic în conţinutul legii să nu se strecoare  prevederi care să  dezavantajeze vreo categorie de militari rezervişti. Legea va pleca într-un termen rezonabil(n.a.  - sperăm cât mai scurt) spre aprobarea Parlamentului. Legea se doreşte a corespunde pe termen cât mai lung  necesităţilor pensionarilor militari dar şi să asigure o perspectivă optimistă  tuturor categoriilor de militari activi;
 • ·         Legea Pensiilor militare va apare la pachet cu Legea Statutului cadrelor militare, pentru a se elimina orice neconcordanţe între  prevederile acestora;
 • ·         Legea rezerviştilor voluntari urmează să fie trimisă la Senat spre aprobare, urmând ca la această cameră să sufere unele modificări care să asigure viabilitate sistemului naţional de apărare;
 • ·         Se fac eforturi deosebite pentru a se asigura o finanţare superioară a ministerului, astfel încât să se asigure fonduri care să permită un grad de  operativitate cât mai ridicat al  tehnicii existente şi,  pe cât posibil , achiziţionarea  unor categorii de armament şi tehnică de luptă noi.
Cei care am participat la această adunare sperăm că toate aspectele ridicate de noi vor fi în atenţia ministrului  Apărării Naţionale  şi că promisiunile domnului Mircea Duşa vor fi respectate, în acest mod  această adunare dovedindu-se a fi o întâlnire utilă şi nu una de campanie electorală.
 Col.(r) Remus Macovei


vineri, 7 noiembrie 2014

10 ani Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România

       Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România (A.O.R.R.) a organizat, cu ocazia împliniri a 10 ani de la înfiinţare,  o masă rotundă cu tema “Rezerva naţională  a României după 10 ani în N.A.T.O”.
La acest eveniment , desfăşurat  la Palatul Parlamentului , sala Avram Iancu, au participat foştii miniştri aI Apărării Naţionale- Victor Atanasie Stănculescu, Corneliu Dobriţoiu, Dudu Ionescu, gen.(r) Mircea Chelaru, gen.(r) Iosif Rus, gen.(r)  Decebal Ilina,  gen lt.(r) Nicolae Croitoru, gen.lt .(r) Florin Pinţă, generali , ofiţeri, maiştri militari şi militari profesionişti, reperezentând  20 de organizaţii ale cadrelor în rezervă şi în retragere din Bucureşti, Constanţa, Craiova, Câmpina. Din garnizoana Constanţa au participat reprezentanţi  ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria”,Clubului Amiralilor , Ligii Militarilor Profesionişti şi Ligii Navale. Moderatorul acestui eveniment a fost gen.lt .(r) Virgil Bălăceanu, preşedintele executiv la  A.O.R.R.
În cuvântul de deschidere,  gen.bg. (r) Constantin Săvoiu a prezentat principalele activităţi  desfăşurate în  perioada 2004 - 20014, subliniind faptul că această asociaţie este singura din România care este membră a Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor în Rezervă(C.I.O.R.) de pe lângă N.A.T.O.
Senatorii Corneliu Dobriţoiu şi Dinică Marinică au prezentat aspecte referitoare la stadiul actual al Legii statutului rezervistului voluntar, subliniind faptul că este posibil ca această lege să fie aprobată până la încheierea actualei sesiuni parlamentare.
Locţiitorul Şefului Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major General,  general de flotilă aeriană Liviu Marilen Lungulescu, a subliniat în cuvântul său  preocuparea permanentă a acestei structuri pentru  realizarea unui cadru legislativ , care să permită  realizarea unor structuri de forţe viabile, la pace şi război.
Pe parcursul a aproximativ 90 de minute , ataşatul militar ai Statelor Unite ale Americii, col. Paul T. Matier, ataşatul militar al  Germaniei , lt. col. Marc Ascui şi ataşatul militar, aero şi naval  al Poloniei,  col. Tomasz Domanski au prezentat  ample materiale  despre modul în care aceste ţări au structurate  forţele de rezervă, îndatoririle şi drepturile  militarilor rezervişti.
Pe timpul discuţiilor , cea mai consistentă şi aplaudată  intervenţie  aparţinând gen.(r) Mircea Chelaru, s-a subliniat:
-           îngrijorarea că odată cu renunţarea la  încorporarea obligatorie  nu s-a pus nimic în loc, astfel încât la ora actuală România are mari probleme atât în realizarea  rezervei  operative cât şi a celei naţionale/generale;
-          îngrijorarea că un potenţial adversar ar putea ocupa România pe parcursul a câteva zile, iar termenele noastre de mobilizare nu ţin cont de o astfel de eventualitate;
-          este absolut necesară adoptarea de urgenţă, cu unele amendamente, a proiectului de Lege a statutului rezervistului voluntar;
-          rezerviştii nu pot fi voluntari,  deoarece toţi cetăţenii , în conformitate cu prevederile Constituţiei art.55 (1), au dreptul şi obligaţia să apere România.
În finalul actvităţii, gen. Lt .(r) Virgil Bălăceanu a prezentat  principalele direcţii de acţiune ale A.O.R.R. şi a înmânat tuturor personalităţilor prezente  Diplome de Onoare.


Col. (r) Remus Macovei. 

luni, 27 octombrie 2014

Unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014.

Continut:

I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).

COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN                                         DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                                                    Data   .……………….
                           ……………………………
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….duminică, 26 octombrie 2014

Eroii Regimentului 34 Infanterei “Constanţa” comemoraţi la Siriu.

        La 11 octombrie 1916, după refacerea capacităţii de luptă,  urmare a  pierderilor suferite în bătălia de la Turtucaia, Regimentul 34 Infanterie”Constanţa”comandat de lt.col. Dumitru Mihail,  a fost îmbarcat în gara Constanţa cu destinaţia Nehoiaşu( jud. Buzău), unde a intrat în subordinea Diviziei 6 Infanterie, comandată de gen. Arghirescu, care se  afla angajată  în luptă cu Divizia 89 germană, comandată de gen. Von Bellow. Până la 11 noiembrie 1916 regimentul a participat la luptele pentru apărarea Văii Buzăului, în această perioadă pierzându-şi  viaţa sau fiind  răniţi un mare număr de militari constănţeni. În documentele existente la Arhivele Naţionale Constanţa , fondul I.O.V.R., au putut fi identificaţi  până la această dată următorii: Plt. Sabanof Abdula, cap. Constantinescu Nicolae, soldaţii Cairedim Alil, Sefchi Isleam, Savu Gheorghe, Novac Dumitru şi Predescu Alexandru.
Pentru a cinsti memoria acestor militari, în Complexul format din Monumentul Eroilor şi Cimitirul Eroilor din Siriu, în anul 1916,  a fost amplasată o Cruce din piatră, pe a cărei placă de marmură sunt inscripţionate următoarele : Ostaşii din Regimentul 34 Infanterie. Sublocotenent Ştefănescu Gh. Ion, un plutonier şi nouă soldaţi căzuţi la 20 octombrie 1916 apărând vitejeşte acest pisc”.
La 25 octombrie 2014, la ceremonialul  militar şi religios organizat cu prilejul Zilei Armatei , de către Garnizoana Militară Buzău şi Primăria Siriu, , au participat:
Lt. col . Liviu Necula , comandantul Batalionului 341 Infanterie, această  unitate fiind  continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Regimentului 34 Infanterie “Constanţa”
    -1  pluton gardă de onoare de la aceiaşi unitate
    -7 cadre în rezervă şi în retragere  din Constanţa
    -3  reperezentanţi ai Ligii Militarilor Profesionişti.
Deplasarea a fost  posibilă datorită sprijinului acordat de către col. Adrian Soci, comandantul  Brigăzii 9 Mecanizate “Mărăşeşti”.
Urmaşii eroilor constănţeni au depus coronae de flori la Monumentul Eroilor şi la Crucea Comemorativă a Eroilor Regimentului 34 Infanterie “Constanţa”.
La încheierea ceremonialului, făcând dovada unei adevărate măiestrii profesionale, militarii Batalionului 341 Infanterie au prezentat, spre încântarea participanţilor, un spectaculos exerciţiu demonstrativ de instrucţie de front.

Col.(r) Remus Macovei