joi, 29 iulie 2010

INFORMARE

În ziua de sâmbătă 31 iulie 2010 ora 11.00, la sala de şedinţe a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrîn, va avea loc Adunarea Generală a S.C.M.D.- Filiala 1 Constanţa. (accesul are loc pe la intrarea pentru  cadrele didactice).
Ordinea de zi va fi următoarea:
     1. Informare privind situaţia numărului de membri;
     2. Prezentarea Extrasului din Hotărîrea Comitetului Director din 27.07.2010 privind situaţia de o gravitate exceptională, la care s-a ajuns prin aparitia normelor de aplicare la pensiile militare prevăzute în Legea 119 din 2010 privind sistemul naţional de pensii. Modalităţi, sugestii şi discuţii privind aplicarea acestor norme;
     3. Prezentarea situaţiei economico-financiare;
     4. Prezentarea situaţiei privind adunarea de fonduri băneşti pentru ajutorarea sinistraţilor din judeţul Bacău;
     5.Diverse.
 Cu această ocazie se vor distribui şi legitimaţiile pentru noi membri de sindicat.
 Sunt invitaţi să participe toţi membrii filialei, precum şi simpatizanţii cadre militare în rezervă şi în retragere.
     
   Biroul Operativ

sâmbătă, 24 iulie 2010

COMUNICAT FILIALA CONSTANTA

Vineri, 23 iulie 2010 a aparut
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea metodologiei de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.441 din 30 iunie 2010
în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 - (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare şi a punctajelor medii anuale pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari şi stabilirea cuantumului fiecărei pensii.
(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(3) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, documentele doveditoare se solicită de către aceştia prin centrele militare judeţene/zonale/de sector, sau prin unităţile militare din care au făcut parte, după caz.
(4) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către aceştia, de la ultima unitate din care au făcut parte sau la structura de resurse umane a Inspectoratelor Generale/similare, în situaţia în care aceste unităţi au fost desfiinţate.
(5) Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual, se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare funcţiei pe care acesta a fost încadrat în ţară.
(6) Documentele doveditoare obţinute în condiţiile alin. (3) şi (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor precum şi Serviciul Român de Informaţii de la care primesc drepturile de pensie.
(7) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în funcţie de anul şi luna deschiderii dreptului la pensie.

Art. 3 - La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseşte valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.

Art. 4 - (1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu şi după caz vechimea în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea 119/2010.
(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

Art. 5 - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6 - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
(2) In situaţia în care, în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).
(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu au putut fi dovedite veniturile, realizate lunar, sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
(5) În perioada 1 aprile 2001- 1 august 2007 punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 7 - În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, se menţine şi pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8 - Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 - (1) Dacă din documentaţia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuţiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie, din perioadele respective.
(3) Dacă din documentaţiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 10 - (1) Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr.119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date şi elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.
(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin.(1) se acordă, astfel:
a) de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea împreună cu documentele doveditoare a fost depusă în termenul general de prescripţie.
b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).

Art. 11 - Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată, se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12 - (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispoziţia instituţiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicaţiile informatice specifice.
(2) Aplicaţiile informatice prevăzute la alin.(1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către instituţiile care efectuează recalcularea.

Art. 13 - (1) Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emis? de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza recalculării, precum şi termenul în care poate fi introdus? contestaţia.
(2) Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarului, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 14 - (1) Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000.

Art. 15 - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art.1, se autorizează entităţile implicate în acest proces din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să încheie contracte de prestări servicii/ convenţii civile.

Art. 16 - În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii, pot emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 17 - Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU
EMIL BOC
Bucureşti, 20 iulie 2010
Nr.
__________________________

Anexa nr. 2
ROMANIA
Unitatea _____________
Nr.________ din_________


A D E V E R I N Ţ Ă

Prin prezenta adeverim veniturile brute/nete lunare individuale realizate de (nume, iniţiala tatălui, prenume) ____________ născut în.............., la data de..........., CNP....................., în perioada ___________________.


P E R I O A D A               VENIT LUNAR INDIVIDUAL                  OBS.
ZZ.LL.AA. ZZ.LL.AA.


Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea susnumitului/susnumitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII,
________________________
NOTA: *) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.
________________________

Anexa nr. 1 a
(pensionar titular)

Directorului Casei de Pensii a .............................


Subsemnatul/a........................................................................
(gradul,numele,iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat/ă în ........................................................................................
(se menţionează adresa celui în cauză)

telefon....................., pensionar militar în plată la..............................trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ................................, în vederea recalculării pensiei
(ziua,luna,anul)
în condiţiile Legii nr.119/2010, menţionez următoarele:

- Numărul deciziei de pensie................................................................
(se trece numărul deciziei/data emiterii)

- Numărul mandatului de plată a pensiei..................................................

- Codul numeric personal ..............................................................

- Unitatea militară din care am trecut în rezervă..................

din localitatea ..............

- Anexez în original următoarele documente:
-
Data................................ Semnătura...........................

________________________

NOTA: - Se vor anexa copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi a cărţii / buletinului de identitate.
- Se completează obligatoriu toate datele.
_______________________
Anexa nr. 1 b
(pensionar de urmaş)

Directorului Casei de Pensii a .............................

Subsemnatul/a.............................................................................
(numele,iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat/ă în ............................................................................
(se menţionează adresa celui în cauză)

telefon....................., soţul/soţia defunctului/defunctei.................................................trecut
(gradul, numele şi prenumele soţului/soţiei)
în rezervă/încetat activitatea la data de ............ pensionar/ă de urmaş
(ziua,luna,anul)
în nume propriu cât şi pentru .........copii în plată la ............., în vederea
(ziua,luna,anul)
recalculării pensiei în condiţiile Legii nr.119/2010, menţionez următoarele:

- Numărul deciziei de pensie.............................
(se trece numărul deciziei/data emiterii)

- Numărul mandatului de plată a pensiei..............................

- Codul numeric personal .............................................

- Ultima unitate în care a lucrat soţul/soţia defunct/ă...............................

din localitatea ..........................................

- Anexez în original următoarele documente:
--
Data................................ Semnătura...........................
________________________
NOTA: - Se vor anexa copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi a cărţii / buletinului de identitate.
- Se completează obligatoriu toate datele.
________________________

miercuri, 14 iulie 2010

Asumati-va raspunderea, domnilor guvernanti!


    “Dacă nu facem treaba asta suntem nişte tîmpiţi!” este afirmaţia şocantă a principalului consilier economic al primului ministru, doamna Andreea Vass Paul, referindu-se  la setul de masuri de austeritate, cele mai dure din Europa, pe care guvernul român le avea în vedere pentru scoaterea României din criză. Guvernul Boc îşi va asuma răspunderea pe aceste masuri, considerând că afectarea gravă a intereselor milioanelor de salariaţi şi pensionari este singura măsură posibilă.
   Guvernul şi-a asumat răspunderea , aşa cum şi-a asumat şi guvernarea, sperând că la fel ca şi predecesorii lor, nu vor răspunde şi nu vor plăti niciodata pentru dezastrul lăsat în urmă, inclusiv în cazul unui foarte posibil eşec al acestor masuri de austeritate.
Liderii PDL cunoscând faptul că “ românii sunt manipulabili, pe fondul stomacului gol şi al alcoolului”, cum cu cinism consemna pe blogul personal aceeaşi Andreea Vass Paul,
 pe timpul campaniilor electorale s-au prezentat în faţa alegătorilor cu  sloganurile ”PDL ţine cu tine!”,”La bine şi la greu!, “România pe mâini bune!” , promovând un mesaj public anticorupţie şi promiţând asigurarea unui nivel de trai decent tuturor românilor.
   După ajungerea la guvernare specialiştii partidului au elaborate un program de guvernare pentru perioada 2009-2012 care prevedea” protejarea intereselor populaţiei (putere de cumpărare, capacitate de rambursare a creditelor bancare,pastrarea locurilor de muncă) precum şi asigurarea securităţii sociale
   Astăzi aceiaşi lideri ai partidului recunosc cu nonşalanţă că au minţit- făţiş, din neştiinţă sau prin omisiune.  Ştiau că România este într-o situaţie critică, dar au minţit pentru a ajunge la putere, aceasta fiind singura variantă care le permitea recuperarea, eventual cu un profit substanţial, a cheltuielilor enorme facute pe timpul campaniilor electorale. Bani la bugetul de stat mai erau. Astăzi banii s-au terminat şi aceiaşi lideri politici vor să convingă milioane de  salariaţi şi pensionari - nevinovaţi de dezastrul în care se află România - că trebuie să se sacrifice pentru interesul naţional. Reprezentanţii acestui guvern, caracterizat de Financial Times ca fiind în cel mai bun caz disfuncţional şi în cel mai rău, incompetent “, au tupeul să pretindă că ei reprezintă singura şansă de  scoatere a  României din marasmul economic, financiar şi social actual.
  
Ceea ce uită constant aceşti  lideri politici este faptul că orice act în viaţa publică implică şi răspunderea penală sau morală, care obligatoriu este asumată de persoana sau persoanele care au iniţiat sau derulat actul respectiv.
   Domnul prim-ministru Emil Boc este obligat să-şi asume răspunderea pentru elaborarea celor mai multe legi declarate neconstituţionale şi pentru adoptarea celor mai multe măsuri pe care ulterior le-a anulat.
  Primul-ministru, miniştri, miniştrii secretari de stat şi şefii agenţiilor guvernamentale trebuie să-şi asume răspunderea pentru încălcarea gravă a legilor pentru implementarea în funcţii decizionale a clientelei politice - formată din activistii de partid care au trudit în campaniile electorale, oameni de afaceri care au sponsorizat partidul dar şi din rude, prieteni şi amante - sub justificarea reformei administraţiei publice. În urma acestor acţiuni au rezultat mii de procese, soldate cu repunerea în funcţie a celor abuziv îndepărtaţi şi pagube materiale, care ar trebui imputate celor vinovaţi de crearea acestor situaţii şi nu plătite de la bugetul de stat.
   Nu este suficient că doamna Monica Macovei a arătat într-o emisiune tv ca şi PDL-ul fură, o minimă moralitate ar fi obligat-o pe distinsa luptătoare împotriva corupţiei să îi nominalizeze pe cei vinovaţi, cum şi cît au furat, astfel ca organele în drept să ia cu celeritate  masurile legale care se impuneau pentru sancţionarea celor vinovaţi şi recuperarea integrală a prejudiciului produs.  Deosebit de grav este că doamna Monica Macovei declară că primul-ministru, Emil Boc cunoaşte această situaţie dar nu a luat nici o măsură,  î mpotriva vinovaţilor. În oricare ţară europeană normală o astfel de declaraţie era urmată instantaneu de demisia primului-ministru.
   Preşedintele României a afirmat , la prima întilnire de la Snagov că premierul a fost minţit şi sabotat de miniştrii PDL”. Ce ţară este aceasta, daca în plină criză economică, primul –ministru este sabotat în aplicarea măsurilor stabilite pentru diminuarea efectelor acesteia de propriii colegi de partid şi, culmea, aceştia nu sunt destituiţi pe loc, nu răspund pentru gravele acuzaţii facute de şeful statului.
   Elena Udrea afirma şi ea că la luarea în primire a Ministerului Dezvoltării a descoperit un adevărat jaf al banilor publici. Cine sunt jefuitorii, cît au furat, cine a tolerat o asemenea situaţie, masurile de sancţionare a celor vinovaţi şi de recuperare a fondurilor jefuite, constituie probabil date confidenţiale,utile în lupta pentru putere în cadrul propriului partid şi pe care nu le vom cunoaşte niciodată. Singura certitudine este că la conducerea ministerului se afla un alt democrat liberal.
   Atât  doamna Monica Macovei cât şi doamna Elena Udrea  au solicitat în repetate rânduri separarea funcţiei publice de afaceri. Nu este suficient doar acest lucru. De ce să se aplice această masură doar acum şi nu de la începutul guvernării? Trebuie să fie prezentaţi  opiniei publice cine sunt cei care ajunşi la putere şi-au marit substanţial averile folosindu-se de achiziţiile publice, care este paguba produsă bugetului de stat şi  cum se pote recupera aceasta, dar şi  măsurile de sancţionare, inclusiv prin trimiterea la închisoare, a celor care au încalcat legile.
    Deşi funcţionează trei organisme pentru remedierea disfuncţionalităţilor în domeniul achiziţiilor publice- Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contractelor şi Consiliul Concurenţei- toate încadrate cu sute de funcţionari publici foarte bine retribuiţi, în acest domeniu are loc un adevarat jaf. Preşedintele Consiliului Concurenţei prezenta într-o conferinţă de presă că 9 din 10 licitaţii sunt trucate, fară a prezenta responsabilităţile pentru această situaţie şi masurile luate pentru sancţionarea celor vinovaţi de aceste practici.
    La rîndul său Dan Bitman are inconştienţa de a recunoaşte , într-o emisiune tv., că la nivelul Ministerului de Finanţe se cunoaşte cine şi cum fură, dar există firme care au interdicţie la control din parte organelor legal abilitate.
   Am prezentat aceste aspecte care seamănă izbitor cu o altă perioadă grea din istoria României,1916-1918, cănd politicieni iresponsabili, afectaţi de meningita morală”, au provocat un adevărat dezastru naţional.
   Astăzi, din păcate, toţi românii au fost afectaţi de această boală necruţătoare. Românilor le-a placut în campania electorală să fie minţiţi frumos, au preferat să mănînce mici, cîrnaţi şi caltaboşi, să bea vin şi bere, să danseze pe manele, să primească diverse cadouri, inclusiv bani pentru voturi. Acum a venit momentul decontărilor. Degeaba aruncă cu roşii şi ouă în cei pe care i-au facut oameni. Atunci când nu ştii să-ţi foloseşti cea mai formidabilă armă la dispoziţie, votul, nu ai dreptul să te plîngi, trebuie să-ţi asumi răspunderea.
    Românii, în loc să trăiască bine, din propria greşela , au ajuns, ca de atâtea ori în zbuciumata lor istorie,  să se zbată în sărăcie şi mizerie, urmare a masurilor lute de cei care i-au înşelat şi a caror singură preocupare a fost asigurarea propriei bunăstări materiale.
   Spre deosebire de alte dăţi, romănii au o mare şansă de a-şi recăpăta demnitatea. Să  realizeze că sunt europeni şi să se bată pentru obţinerea şi menţinerea drepturilor de care toţi ceilalţi europeni se bucură de mult timp.Nu mai pot fi obligaţi să tacă, au dreptul să ceară şi să oblige propriii guvernanţi să respecte legile României şi prevederile legislaţiei europene.
   Un prim pas spre normalitate ar consta în  obligarea actualilor guvernanţi în asumarea răspunderilor pentru dezastru în care au adus, într-un atât de scurt timp,România.

     Preşedintele SCMD-filiala Constanţa
    

duminică, 11 iulie 2010

Declaratie a Presedintelui SCMD Constanta preluata de ziarul Ziua de Constanta

Exclusivitate
Colonelul (r)Remus Macovei - „Ne luptam pentru pensiile militarilor"

Share |
remus_marcovei.jpgSindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate a demarat acţiunile pentru obligarea Ministerului Apărării Naţionale să soluţioneze cererile a aproximativ 15.000 ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi urmaşi ai celor decedaţi, care au solicitat încă din anul 2007 Secţiei Pensii Militare a acestui minister recalcularea pensiilor militare în baza prevederilor Legii nr.90/2007. Col(r) RemusMacovei, preşedintele SCMD-filiala Constanţa
spune că „acestor militari nu le-au fost rezolvate cererile, nu au primit nici un răspuns din partea MApN şi în consecinţă nu au primit drepturile legal cuvenite în ultimii trei ani".
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate va solicita MApN rezolvarea de urgenţă a acestei situaţii, în cazul unui răspuns negativ urmând să cheme în instanţă această instituţie.

marți, 6 iulie 2010

Decizie

In sedinta de azi 06.07.2010, Biroul Operativ al Filialei 1 Constanta a S.C.M.D., a decis deschiderea unei liste cu donatiile banesti ale membrilor de sindicat sau simpatizantilor, prin care fiecare sa poata dona cel putin 10 lei pentru sprijinirea sinistratilor ca urmare a inundatiilor din luna iulie 2010. Sumele se vor colecta le sediul Filialei 1 Constanta a S.C.M.D., din B-dul Ferdinand nr.49, in perioada 07.07.-25.07.2010 urmand ca acestea sa fie virate in contul Filialei 1 Bacau a S.C.M.D. cu forme legale. Fiecare donator va fi trecut in lista si va semna pentru depunerea banilor. In sedinta urmatoare a Filialei 1 Constanta a S.C.M.D. se va prezenta atat lista cat si ordinul de plata a sumelor catre Filiala 1 Bacau a S.C.M.D.

Biroul Operativ
Filiala 1 Constanta a S.C.M.D.  

luni, 5 iulie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

     Sâmbătă,3 iulie a.c., a avut loc adunarea generală a membrilor Filialei nr.1 Constanţa a S.C.M.D.
In cadrul acestei activitati,au fost discutate aspecte de interes privind:
- acţiunile desfăşurate de Filiala 1 Constanţa în perioada aprilie-iunie 2010;
- situaţia evidentei membrilor a Filialei 1 Constanţa;
- desfăşurarea şi concluziile şedintei Consiliului Naţional al Reprezentanţilor S.C.M.D. din 26.06.2010 de la Alba Iulia;
- măsuri ce se impun ca urmare a intrării în vigoare a legii privind recalcularea pensiilor speciale.
     Pe lângă aspectele analizate, membrii Filialei 1 Constanţa au adresat mulţumiri parlamentarilor constănţeni care au susţinut cererile legitime ale cadrelor militare în rezervă şi retragere din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe timpul dezbaterilor în comisii sau în plenul celor două camere ale Parlamentului a proiectului de lege referitor la sistemul unitar de pensii, precum şi a moţiunii de cenzură din 7 iunie 2010.
     Pensionarii militari au salutat modul în care militarii din Armată, Poliţie, Jandarmerie şi unităţile de Pompieri au acţionat la recentele inundaţii, pentru salvarea vieţilor omeneşti şi a bunurilor materiale, demonstrând că deşi le-au fost tăiate soldele, nu le-au fost afectate omenia, solidaritatea şi spiritul de sacrificiu.
     Pensionarii militari atenţionează încă odată actualii guvernanţi că s-au aflat într-o eroare profundă atunci când au încercat să inducă opiniei publice ideea că aceste instituţii sunt inutile şi doar consumă marii sume din banii publici.
     Totodată, în cadrul adunării generale s-a hotărât continuarea acţiunilor de protest specifice luptei sindicale faţă de recenta decizie a Curţii Constituţionale a României (C.C.R.), inclusiv prin acţiuni în justiţie la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

S.C.M.D.
Preşedintele Filiala 1 Constanţa
Col.(R) Remus Macovei

joi, 1 iulie 2010

INFORMARE

      În ziua de sâmbătă, 03 iulie 2010, ora 11.00, în sala de şedinţe a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrîn va avea loc, Adunarea Generală a S.C.M.D.- Filiala 1 Constanţa. Accesul are loc pe la intrarea pentru  cadrele didactice.
     Ordinea de zi va fi următoarea:
          - Informare privind acţiunile desfăşurate în perioada aprilie-iunie 2010;
          - Informare privind situaţia evidenţei membrilor de sindicat a filialei;
          - Informare privind problemele dezbătute  în Convenţia Naţională desfăşurată la Alba Iulia din data de 26.06.2010;
          - Măsuri ce se impun, urmare a intrării în vigoare a legii privind recalcularea pensiilor speciale;
          - Diverse.
     Cu această ocazie se vor distribui şi legitimaţiile pentru cei mai noi membri de sindicat.
     Sunt invitaţi să participe toţi membrii filialei, precum şi simpatizanţii.

S. C. M. D.
Biroul Operativ 
Filiala 1 Constanţa