miercuri, 19 noiembrie 2014

Ȋn atenţia cadrelor militare în rezervă/retragere dar şi a celor în activitate din judeţul Constanţa!
Completare la materialul publicat pe data de 11.09.2014 referitor la decontarea medicamentelor compensate,aveti mai jos modelul de raport pentru respectarea celor legale.
Toate documentele se trimit/depun la Caseria Spitalului Militar pana pe data de 20 a fiecarei luni de zile pentru a primi banii cuveniti in luna respectiva.Daca se depaseste aceasta data banii vor fi primiti in luna urmatoare.


Anexa nr. 2

COMANDANTULUI  SPITALULUI MILITAR DE URGENȚĂ CONSTANȚA

Subsemnatul(a) _________________________, CNP ______________________________, domiciliat în localitatea ____________________, strada ___________________ nr.___bl.____, sc. __, ap. ____, judeţul__________________, posesor al B.I./C.I. seria______nr._____________, eliberat de  ______________________ la data de _________________, în calitate de:


1 Cadru militar în rezervă/retragere, pensionar militar (art.4 lit.f) din Ord. MApN nr. M 0/2009 cu modificările şi completările ulterioare):

1 militar pensionat din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare care, ulterior, a optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat (art.4 lit. h. din Ord. MapN nr. M 110/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

1 veteran/văduvă/invalid de război, alte categorii de persoane prevăzute de legi speciale (art. 4 liz.j. din Ord. MApN nr. M 110/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

            Solicit decontarea contravalorii contribuţiei personale pentru:
                                     (se bifează una din căsuţele de mai jos)

1 medicamentele compensate prescrise pe recepte tip CNAS;

1 medicamente prescrise pe recepte simple;
     
Anexez la prezentul raport următoarele:

-          fotocopia recomandării medicale;
-          factura fiscală emisă de farmacia care a eliberat medicamentul (în original);
-          bonul fiscal aferent facturii fiscale (în original);
-          fotocopia actului de identitate;
-          fotocopia ultimului talon e pensie.

Solicit plata contravalorii contribuţiei personale prin:
                                    (se bifează una din căsuţele de mai jos)

1 virament bancar în contul nr. _____________________________________ (se va preciza codul IBAN) deschis la banca _____________________________, sucursala __________________ pe numele _________________________ identificat cu B.I./C.I. seria _____ nr. ___________ având CNP ______________________________;

1 mandat şi îmi exprim acordul pentru suportarea taxelor de expediţie.

Persoană de contact ________________________ -  ______________________________________
                                   (nume şi prenume)                        (grad de rudenie, calitatea persoanei în raport cu  solicitantul
                                                                                                                       ex.: soţ/soţie, fiu/fiică etc.)

Telefon fix/mobil: ____________________________________________________
(personal sau al persoanei de contact care este în măsură a da detalii referitoare la raportul adresat spitalului militar/CMDTA)


Data:                                                                                                            Semnătura


luni, 10 noiembrie 2014

Ministrul Mircea Duşa s-a întâlnit cu rezerviştii militari din Constanţa

      În sala mică a Casei de Cultură a Sidicatelor din Constanţa, din iniţiativa  parlamentarilor P.S.D., a vut loc o întâlnire a cadrelor în rezervă şi retragere, cu ministrul Apărării Naţionale, domnul Mircea Duşa. Au participat membri ai următoarelor asociaţii: Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N, Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” , Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Roland Pârlogeanu” Clubul Amiralilor,Liga Maiştrilor din Marina Militară, A.R.P.I.A., Liga Militarilor Profesionişti şi  Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă din MAI. Au fost prezenţi rezervişti din Constanţa , Mangalia, Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Topraisar şi Techirghiol.
Pe timpul întâlnirii, fără nicio reţinere, rezerviştii militari au adus la cunoştinţa ministrului Apărării Naţionale principalele probleme cu care se confruntă:
 • Discriminarea apărută în urma apariţiei Legii 241/2013, prin care un număr însemnat de pensionari militari au pensiile îngheţate şi nu au primit sumele care le-au fost reţinute abuziv în perioada 2012-2013;
 • Aplicarea discriminatorie a grupelor de muncă;
 • Nepunerea în aplicare  de către M.Ap.N. a hotărârilor definitive şi irevocabile a Curţilor de Apel;
 • Amânarea aprobării Legii pensiilor militare, care obligatoriu să cuprindă actualiazarea pensiilor militare odată cu creşterea soldelor militarilor activi;
 • Neadoptarea Legii rezervistului voluntar, care ar permite utilizarea unui număr important de rezervişti conform înaltei pregătiri profesinale anterioare;
 • Încălcarea dreptului la asistenţă medicală gratuită a  tuturor militarilor rezervişti;
 • Neasgurarea în ciuda promisiunilor făcute a unor sedii pentru filialele S.C.M.D. la Cercurile Militare sau în alte spaţii excedentare ale M.Ap.N.
În finalul întâlnirii domnul Mircea Duşa a făcut următoarele precizări:
 • ·         Legea pensiilor militare se află la ministerul Apărării Naţionale, unde specialiştii ministerului verifică ca din punct de vedere juridic în conţinutul legii să nu se strecoare  prevederi care să  dezavantajeze vreo categorie de militari rezervişti. Legea va pleca într-un termen rezonabil(n.a.  - sperăm cât mai scurt) spre aprobarea Parlamentului. Legea se doreşte a corespunde pe termen cât mai lung  necesităţilor pensionarilor militari dar şi să asigure o perspectivă optimistă  tuturor categoriilor de militari activi;
 • ·         Legea Pensiilor militare va apare la pachet cu Legea Statutului cadrelor militare, pentru a se elimina orice neconcordanţe între  prevederile acestora;
 • ·         Legea rezerviştilor voluntari urmează să fie trimisă la Senat spre aprobare, urmând ca la această cameră să sufere unele modificări care să asigure viabilitate sistemului naţional de apărare;
 • ·         Se fac eforturi deosebite pentru a se asigura o finanţare superioară a ministerului, astfel încât să se asigure fonduri care să permită un grad de  operativitate cât mai ridicat al  tehnicii existente şi,  pe cât posibil , achiziţionarea  unor categorii de armament şi tehnică de luptă noi.
Cei care am participat la această adunare sperăm că toate aspectele ridicate de noi vor fi în atenţia ministrului  Apărării Naţionale  şi că promisiunile domnului Mircea Duşa vor fi respectate, în acest mod  această adunare dovedindu-se a fi o întâlnire utilă şi nu una de campanie electorală.
 Col.(r) Remus Macovei


vineri, 7 noiembrie 2014

10 ani Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România

       Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România (A.O.R.R.) a organizat, cu ocazia împliniri a 10 ani de la înfiinţare,  o masă rotundă cu tema “Rezerva naţională  a României după 10 ani în N.A.T.O”.
La acest eveniment , desfăşurat  la Palatul Parlamentului , sala Avram Iancu, au participat foştii miniştri aI Apărării Naţionale- Victor Atanasie Stănculescu, Corneliu Dobriţoiu, Dudu Ionescu, gen.(r) Mircea Chelaru, gen.(r) Iosif Rus, gen.(r)  Decebal Ilina,  gen lt.(r) Nicolae Croitoru, gen.lt .(r) Florin Pinţă, generali , ofiţeri, maiştri militari şi militari profesionişti, reperezentând  20 de organizaţii ale cadrelor în rezervă şi în retragere din Bucureşti, Constanţa, Craiova, Câmpina. Din garnizoana Constanţa au participat reprezentanţi  ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria”,Clubului Amiralilor , Ligii Militarilor Profesionişti şi Ligii Navale. Moderatorul acestui eveniment a fost gen.lt .(r) Virgil Bălăceanu, preşedintele executiv la  A.O.R.R.
În cuvântul de deschidere,  gen.bg. (r) Constantin Săvoiu a prezentat principalele activităţi  desfăşurate în  perioada 2004 - 20014, subliniind faptul că această asociaţie este singura din România care este membră a Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor în Rezervă(C.I.O.R.) de pe lângă N.A.T.O.
Senatorii Corneliu Dobriţoiu şi Dinică Marinică au prezentat aspecte referitoare la stadiul actual al Legii statutului rezervistului voluntar, subliniind faptul că este posibil ca această lege să fie aprobată până la încheierea actualei sesiuni parlamentare.
Locţiitorul Şefului Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major General,  general de flotilă aeriană Liviu Marilen Lungulescu, a subliniat în cuvântul său  preocuparea permanentă a acestei structuri pentru  realizarea unui cadru legislativ , care să permită  realizarea unor structuri de forţe viabile, la pace şi război.
Pe parcursul a aproximativ 90 de minute , ataşatul militar ai Statelor Unite ale Americii, col. Paul T. Matier, ataşatul militar al  Germaniei , lt. col. Marc Ascui şi ataşatul militar, aero şi naval  al Poloniei,  col. Tomasz Domanski au prezentat  ample materiale  despre modul în care aceste ţări au structurate  forţele de rezervă, îndatoririle şi drepturile  militarilor rezervişti.
Pe timpul discuţiilor , cea mai consistentă şi aplaudată  intervenţie  aparţinând gen.(r) Mircea Chelaru, s-a subliniat:
-           îngrijorarea că odată cu renunţarea la  încorporarea obligatorie  nu s-a pus nimic în loc, astfel încât la ora actuală România are mari probleme atât în realizarea  rezervei  operative cât şi a celei naţionale/generale;
-          îngrijorarea că un potenţial adversar ar putea ocupa România pe parcursul a câteva zile, iar termenele noastre de mobilizare nu ţin cont de o astfel de eventualitate;
-          este absolut necesară adoptarea de urgenţă, cu unele amendamente, a proiectului de Lege a statutului rezervistului voluntar;
-          rezerviştii nu pot fi voluntari,  deoarece toţi cetăţenii , în conformitate cu prevederile Constituţiei art.55 (1), au dreptul şi obligaţia să apere România.
În finalul actvităţii, gen. Lt .(r) Virgil Bălăceanu a prezentat  principalele direcţii de acţiune ale A.O.R.R. şi a înmânat tuturor personalităţilor prezente  Diplome de Onoare.


Col. (r) Remus Macovei.