joi, 28 iulie 2011

COMUNICAT DE PRESA

     La începutul acestei săptămîni încă 38 de decizii de pensionare recalculate, ale pensionarilor militari membri  SCMD- filiala Constanţa, emise de către M.Ap.N.şi MAI în baza HG nr. 735/2011, au fost anulate de Tribunalul Constanţa.  Astfel  numărul  total al acţiunilor admise de instanţa constănţeană  a  ajuns   la  un număr de 330. Hotărârile vor fi  atacate cu recurs de reprezentanţii  celor două ministere dar suntem  încrezători că cererile noastre, absolut legale, vor avea cîştig de cauză.
     În ultima perioadă de timp,  27 membri ai SCMD , aparţinînd M.Ap.N, au primit decizii de pensionare revizuite, 20 dintre aceştia înaintînd contestaţii în termenul legal . Având în vedere că  termenul de 45 zile, în care contestaţiile trebuiau să fie rezolvate a trecut de mult, comisia de contestaţii a M.Ap.N. neîndeplinindu-şi îndatoririle legale , aceştia au formulat, începînd de 25 iulie 2011,  acţiuni în instanţă pentru anularea deciziilor de revizuire emise conform OUG. Nr. 1/2011
     Deasemenea membri SCMD – filiala Constanţa, au demarat acţiunea de solicitare de la casele de pensii sectoriale, a unor adeverinţe legal  întocmite,  privind veniturile obţinute în perioada cât au fost cadre active ale M.Ap.N., MAI şi SRI., scopul acestei acţiuni fiind asigurarea posibilităţii ca fiecare  pensionar militar să-şi poată verifica  corectitudinea deciziilor de pensionare revizuite  care vor fi emise  în perioada următoare.


Preşedintele SCMD –Filiala Constanţa
Col.(r) Remus Macovei

marți, 12 iulie 2011

MODEL PLANGERE PREALABILA

            Deşi am încercat în mai multe rînduri să obţinem de la organele abilitate adeverinţe legal întocmite privind veniturile obţinute în perioada în care am fost cadre ale M.Ap.N., MAI şi ai serviciilor secrete, nici pînă la această dată, acest lucru nu a fost posibil. Mai mult, deciziile de revizuire eliberate, pînă la această dată, nu permit verificarea autenticităţii datelor cuprinse. În aceste condiţii am întocmit acest model de cerere prin care să obligăm organele abilitate să elibereze documente care să permită fiecăruia dintre noi să verifice corectitudinea deciziilor de pensionare care vor fi primite în perioada următoare. Sunt ferm convins că în situaţia trimiterii  unui număr cît mai mare de solicitări în acest sens, reprezentanţii caselor de pensii sectoriale vor avea o mare problemă în justificarea corectitudinii întocmirii deciziilor revizuite  de pensionare.Nu cred că va fi cineva atît de inconştient să elibereze astfel de documente false.
            Mulţumesc lt.col. (r) Ştefan Raţă care mi-a pus la dispoziţie documentarea personală, deosebit de utilă pemtru întocmirea materialului de mai jos.

SCMD Filiala Constanta
Presedinte
Col.(r) Remus Macovei


MODEL
DOMNULE DIRECTOR
         Subsemnatul……………………… domiciliat in …………………………………strada …………… nr. …  Bl……sc. … et.… ap.… , CNP…………………………, pensionat cu Decizia de pensionare nr. … din ……… în baza dispoziţiilor Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez 
PLANGERE PREALABILA
prin care vă solicit buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani respectiv punctajul mediu anual ţinând cont de faptul că M.Ap.N a anunţat terminarea revizuirii pensiilor iar la data de 1 iunie 2011, pe site –ul oficial al ministerului fiind publicat cuantumul pensiei  revizuite  pe care o voi primi.
         În fapt, consider că subsemnatul sunt îndreptăţit, să-mi exercit dreptul la contestarea deciziei de pensie revizuită, iar pentru acest fapt trebuie să fiu în deplină cunoştinţă de cauză, conform prevederilor legale .
         În plus, în raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1 din 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniu  pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,  înregistrat cu nr.27/163 din 30 mai 2011 la anexa cuprinzând amendamentele respinse,  la nr. 23 cuprinde următoarele:
“Domnul deputat Victor Paul Dobre propune reformularea aliniatului (2)al art.21 din Anexa nr.3, după cum urmează:
(2) Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor,în termen de 30 de zile de la data emiterii, împreună cu buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani şi respectiv punctajul mediu anual.
Argumentele pentru susţinere
Pensionarii trebuie să fie în deplină cunoştinţă de cauză atunci cînd sunt interesaţi să-şi exercite dreptul la contestarea deciziilor de pensii revizuite, conform prevederilor legale.
Argumente pentru respingere
Avînd în vedere costul de expediere al buletinului, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual, acesta se expediază numai la cerere.”
         Vă reţin atenţia asupra respectării  prevederilor  articolelor 4 şi 13 din Ordonanţa de Guvern nr.27 din 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi a articolelor 4(2), 5 şi 7 din Ordonanţa de Guvern nr. 33 din 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

         Vă multumesc

              Data:                                                                                     Semnătura                               
                      Domnului director al casei sectoriale de pensii a (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).

sâmbătă, 9 iulie 2011

COMUNICAT

     În  ziua de 08.07.2011, în aula Universităţii Maritime Constanţa, între orele 17-19.00, în prezenţa a 198 membrii, s-a desfăşurat  Adunarea  Generală a S.C.M.D. Filiala Constanţa.


La punctul  unu al ordinii de zi, col(r)Remus Macovei a prezentat principalele activităţi desfăşurate în perioada februarie –iunie 2011:
      - Desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de apărare a drepturilor membrilor sindicatului în instanţă;
      - Participarea la acţiunile de protest desfăşurate pe plan local şi în Bucureşti(miting  în faţa Prefecturii şi  pichetarea  sediului  Casei de cultură împreună cu sindicaliştii constănţeni, împotriva asumării răspunderii pe Noul Cod al Muncii;  pichetarea sediului PDL înaintea desfăşurării Congresului acestei formaţiuni politice; participarea cu 150 de membri la mitingul  din 1 martie 2011 din Bucureşti);
      - Prezentarea punctului de vedere al SCMD, referitoar la rezolvarea problemelor specific domeniului militar, dar şi faţă de problemele generale ale societăţii româneşti (două întilnirI cu reprezentanţi  ai PNL şi PC; Lansarea Manifestului  pentru România);
      - Organizarea, în colaborare cu membrii A.N.C.E.- Filiala Constanţa a cinstirii memoriei  eroilor români-  9 mai – la M. Kogălniceanu; 31 mai  Ziua Rezervistului – la Cumpăna; Ziua Infanterie- la Medgidia; Ziua Eroilor – la Cobadin.


La punctul doi al ordinii de zi, col(r)Cătălin Dănulescu a prezentat situaţia la zi a efectivelor filialei.
     Membri total general - 991;
     Membri pe structuri: M.Ap.N.- 739;  MAI - 233; SRI,STS,SPP - 19;
     Membri pe grade: generali/contraamirali - 6; colonei/comandori- 355; lt.col/cpt.cdor-268; maiori/ lt.cdori-167; căpitani-26; slt/lt-3; maiştri militar- 36; subofiţeri- 76;  văduve- 54
     Au plătit integral cotizaţia 782 membri, ceilalţi avînd restanţe între 1 şi 6 luni, în special din cei care s-au inscris în anul 2010 în perioada iunie- decembrie 2010.
     Suma achitată din cotizaţii pînă la ora actuală - 85.631 lei.
     În perioada analizată au decedat 4 membri( trei sub 55 ani şi unul  de 83 ani).
     S-au retras 5 persoane din motive personale.


La punctul  trei al ordinii de zi, mr.(r) Silviu Isvanca a prezentat situaia cheltuirii fondurilor.
     Pînă la 30.06 2011 filiala a primit 20.000 lei, din aceştia s-au cheltuit 16.602 lei, mai avem în cont la această dată 4776,9 lei. Fondurile au fost cheltuite astfel: chirii-1450 lei; combustibil-1202 lei; contravaloare  convorbiri telefonice-506,9 lei ; materiale propagandă-115 lei; registre, birotică-591,8 lei;  cartuşe imprimantă-910 lei;  comisioane bancare-65,57 lei;  coronae decedaţi-185 lei;  transport Bucureşti-6162 lei;  taxe poştale-27 lei; mobilier-1585 lei; restituiri decont-1109 lei ; chei sediu-40 lei;  materiele curăţenie-335,4 lei; electronice( multifuncţională)-2039 lei; contravaloare curent electric-105,6 lei ; abonament cablu, internet, telefon fix-225,6 lei ; cheltuieli deplasare-20,44 lei );
     Nici un membrul al filialei nu a fost retribuit pentru activitatea depusă. La terminarea anului, în limita a cel mult 10% din suma adunată din cotizaţii, vor  putea  fi recompensaţi membrii care au depus eforturi deosebite în realizrea obiectivelor filialei, cu condiţia ca filiala să fie la zi cu plata tuturor datoriilor.


La punctul   patru al ordinii de zi, lt.col.(r)Doru Budureanu, propune adunării aprobarea Hotărârii Biroului Operativ de completare a acestuia cu domnii cpt.cdor .(r)Dumitru Ciocodei şi cu lt.col.(r) Doru Budureanu, care să înlocuiască pe domnii cdor.(r) Ioan Toma şi col.(r) Teodor Gorea, care din motive personale şi-au dat demisia. În unanimitate de voturi adunarea a aprobat  această hotărîre.


La punctual  cinci al ordinii de zi, col.(r)Remus Macovei propune adunării  să aprobe ca minim 100 membrii ai filialei să participle la mitingul care va fi organizat de SCMD la Bucureşti în perioada 7-8 octombri 2011.
În unanimitate de voturi adunarea a aprobat această propunere.La punctul şase al ordinii de zi, cpt.cdor.(r)Dumitru Ciocodei a prezentat spre aprobare proiectul ROF al filialei, care a fost  deasemenea  aprobat în unanimitate de voturi.
 La punctul şapte al ordinii de zi, col.(r)Remus Macovei a prezentat Manifestul pentru România şi a informat că deja sunt mai multe filiale din ţară care au încheiat protocoale de colaborare pe plan local cu reprezentanţii USL. Pe timpul discuţiilor s-a arătat că singura noastră speranţă de redresare a României o reprezintă această formaţiune politica, dar că nu trebuie uitat faptul că, de regulă, politicienii sunt foarte receptivi  pe timpul campaniilor electorale, ulterior uitând total promisiunile făcute. S-a atras atenţia că, inclusiv, la votarea OUG nr.1, aceasta a trecut cu trădarea a 3 parlamentari apartinînd USL. În final adunarea general a aprobat cu  cu 192 voturi pentru şi 6 împotrivă, ca în perioada următoare membri Biroului Operativ să poarte discuţii cu conducerea USL Constanţa pentru semnarea unui protocol de colaborare, cu obligativitatea înştinţării membrilor asupra desfăşurării acestui demers.


La punctul opt al ordinii de zi, doamna avocat Simona Sîrbu a prezentat stadiul actual al celor 668 dosare  în care sunt implicaţi membri  filialei: 265 admise, 88 respinse şi 315 amînate.
     Pentru acţiunile respinse pînă la 13 iulie se va formula recurs.
     Doamna avocată a estimat că 95 % din hotărâri vor avea erori. După pronunţare, hotărârile vor fi redactate în termen de 30 de zile.
     Până la ora actuală 16 membri de sindicat au renunţat la proces. 27 membri ai filialei au primit decizii de revizuire, doar 6 depunînd contestaţii.
     Membrilor prezenţi  le-a fost prezentat Comunicatul nr.23 din 13.05. 2011 al Departamentului  juridic al SCMD care precizează că în procesele care urmează a fi introduse pentru  Contestarea deciziilor de recalculare emise în baza OUG nr.1 /2011 acţiunile vor fi introduse de avocaţii  care au susţinut acţiunile pentru anularea deciziilor de recalculare. Onorariul pentru acest proces va fi suportat integral de fiecare membru de sindicat, eliberându-se chitanţe doveditoare. În perioada imediat următoare Biroul Operativ va demara negocieri cu doamna avocat pentru stabilirea onorariului, rezultatele fiind aduse la cunoştinţa membrilor pînă la 15 iulie 2011.
   

     Pentru justificarea acestei măsuri  s-a prezentat materialul “Răspuns în sprijinul BO ale Filialelor care sunt interpelate de cei  ce nu gîndesc.”
     Domnul lt.col. Ştefan Raţă  a sesizat adunării următorul aspect. Având în vedere  amendamentul  propus la OUG nr.1/2011 de către deputatul Paul Dobre, referitor la faptul că decizia de pensie trebuie să fie însoţită de un buletin de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual, amendament care a fost respins cu argumentaţia” având în vedere costul de expediere al buletinului de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual, acesta se expediază numai la cerere”, este posibil ca toţi cei care doresc  să poată să-şi verifice corectitudinea datelor înscrise în deciziile de pensionare să ceară de la Casele   de pensii  sectoriale astfel de documente. Col.(R) Remus Macovei  a promis că  până  luni 11 iulie pe site-ul filialei va fi postat un  model al unei  astfel  de cereri şi a solicitat unui număr cât mai mare de membri  să solicite un astfel de document.
     Urmare a faptului că procesul pe Legea 329/2009, în care membrii sindicatului sunt reprezentaţi de avocata Graţiela Bârlă, a fost disjuns către tribunalele teritoriale, 10 membrii ai filialei vor fi reprezentaţi  de un avocat  constănţean, probabil tot doamna Simona Sîrbu, după stabilirea  în perioada imediat următoare a detaliilor strict necesare.
     Avînd în vedere ora înaintată nu s-a mai discutat problema necesităţii  înfiinţării unui CAR şi a unui fond de întrajutorare, această problemă urmând să fie discutată la următoarea Adunare Generală.

Biroul Operativ

marți, 5 iulie 2011

INFORMARE

       În ziua de 08.07.2011, începînd cu ora 17.00, în Aula Universităţii  Maritime Constanţa ( str. Mircea cel Batrîn nr.104 ) are loc Adunarea Generală a SCMD-Filiala Constanţa.
Ordinea de zi este următoarea:
       1. Activităţi desfăşurate în perioada martie – iunie 2011.- prezintă- col.(r)Remus Macovei;
       2. Situaţia de efective şi stadiul plăţii cotizaţiilor- prezintă- col.(r) Cătălin Dănulescu;
       3. Situaţia financiară- prezintă- mr.(r)Silviu Isvanca;
       4. Prezentarea stadiului desfăşurării proceselor- prezintă avocat Simona Sîrbu;
       5. Prezentarea şi aprobarea proiectului ROF al filialei- prezintă- cpt.cdor.(r)Dumitru Ciocodei;
       6. Aprobarea completării Biroului Operativ al filialei - prezintă- lt.col.(r)Doru Budureanu;
       7. Prezentarea stadiului  discuţiilor cu USL Constanţa - col.(r)Remus Macovei;
       8. Aprobarea participării membrilor filialei la mitingul preconizat a se desfăşura în 7-8 octombrie 2011 la Bucureşti - col.(r)Remus Macovei;
       9. Analiza oportunităţii înfiinţării unui CAR şi a unui fond de întrajutorare.- prezintă lt.col.(r) Doru Budureanu;
       10.Diferenţa între pensiile militare şi cele civile - studiu prezentat de cpt.cdor.(r)Dumitru Ciocodei;
       11. Diverse.


Biroul Operativ al SCMD-Filiala Constanţa