joi, 31 octombrie 2013

Anunţ

Marţi 29.10.2013, a încetat din viaţă după o scurtă și grea suferință Mr.(r.) LĂCĂTUŞ  IOAN.
A slujit armata noastră şi a plecat într-un moment de frământări şi grele încercări pentru foştii militari, la numai 58 de ani. 
Membrii filialei S.C.M.D.
Constanţa îi prezintă onorul. 
Înmormântarea va avea loc vineri 01.11.2013,  în orașul Bistriţa (jud. Bistriţa – Năsăud), locul unde și-a dorit să-și petreacă pensia.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Biroul Operativ al Filialei S.C.M.D. Constanţa

sâmbătă, 19 octombrie 2013

PENTRU MEMBRII FILIALEI CARE AU PRIMIT DECIZII DE PENSIE CONFORM LEGII 241/2013
    Mambrii filialai care au primit decizii de pensie potrivit Legii 241/2013 şi doresc să le conteste,pot face acest lucru folosind modelul S.C.M.D.prezentat mai jos,corespunzător  paricularităţilor fiecăruia.

Către
Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul ____________ (MAN, MAI, SRI)
DOMNULE PREŞEDINTE,Subsemnatul/a  ______________, domiciliat/a în ______________ CNP ___________, mandat pensii nr.________, in referire la  Decizia de pensie nr. _______ din ____________ emisa de Casa de Pensii Sectoriala a _________, in baza Legii nr.241/2013, depun prezenta


CONTESTAŢIE


in temeiul dispozitiilor art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010, prin care arat urmatoarele:


 • Decizia de pensie nr._____ din ______ , fata de decizia de pensie emisa anterior anului 2010, are urmatoarele diferente (se completeaza numai daca este cazul):


    • Cuantumul pensiei brute din decembrie 2010 este diferit decat cel consemnat prin decizia emisa in baza Legii nr.241/2013;
    • Cuantumul aferent stagiilor de cotizare adaugate, realizate dupa data inscrierii la pensie nu a fost trecut sau este diferit fata de decizia emisa anterior;
    • Stagiile de cotizare realizate din decembrie 2010 sunt diferite fata de cele consemnate in decizia emisa in baza Legii nr.241/2013;
    • Alte situatii____________;


 • Casa de Pensii Sectoriala a ______ nu a procedat la identificarea si restituirea diferentelor banesti dintre cuantumul in plata in 10.2013 si sumele totale retinute in intervalul ______- 09.2013, inclusiv,  ca urmare a emiterii deciziilor de revizuire in baza OUG nr.1/2011, diferente care sa fie actualizate cu rata inflatiei. Precizez ca in luna 10.2013 am/nu am primit pensia in cuantumul din 12.2010.
Consider ca am fost prejudiciat/a prin revizuirea deciziei de pensie, in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011, iar Legea nr.241/2013 nu face decat sa confirme legalitatea prezentei contestatii si, corelativ, nelegalitatea deciziilor de revizuire.
     Statul are dreptul de a legifera si a inlatura eventuale inechitati, fara a aduce atingere dreptului de proprietate si a drepturilor castigate.
     Mentionez faptul ca Legea nr.241/2013 a avut in vedere respectarea principiul drepturilor câştigate, respectiv „in situatia in care cuntumul pensiilor este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul mai avantajos”, principiu recunoscut si in practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”, iar Curtea Constituţională face referire expresă la intangibilitatea drepturilor câştigate: „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.In aceste conditii, daca legiuitorul a inteles sa emita o noua lege, care sa aiba in vedere respectarea acestui principiu, consider ca sunt in drept sa primesc sumele de bani cu care am fost prejudiciat in urma revizuirii, cu mentiunea ca aceste modificari legislative nu s-au realizat ca urmare a existentei unei culpe in ceea ce ma priveste.
     Precizez faptul ca atat art. 107 pct 1 din Legea nr.263/2010 cat si art.2 pct.1 din Legea nr.241/2013, arata faptul ca, in situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun.
     Totodata, apreciez ca nerestituirea diferentelor banesti mentionate mai sus ar crea o discriminare fata de cei care:
1.   pana la aparitia Legii nr.241/2013, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, au obtinut revenirea la cuantumul din decembrie 2010 si restituirea diferentei de pensie sau
2.   au beneficiat de majorarea pensiei dupa 01.2011 in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011 si au primit si diferentele banesti aferente.


 • Casa de Pensii Sectoriala a _______ nu a procedat la indexarea pensiei mele stabilita in urma ultimei decizii nr.____ din _____, anual, incepand cu anul 2013, in functie de inflatie si de cresterea salariului real.
      Consider ca neindexarea pensiei ar crea o discriminare fata de ceilalti pensionari care, indiferent de cuantum,  beneficiaza de indexarea anuala a pensiilor.


      Atat pentru restituirea diferentelor banesti, cat si pentru indexarea pensiei, invoc incalcarea principiului nediscriminarii si al egalitatii de tratament.
      Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu privire la dispozitiile articolului 14 privind interzicerea discriminarii, a apreciat ca diferenta de tratament devine discriminare, in sensul articolului 14 din Conventie, atunci cand se induc distinctii intre situatii analoage si comparabile fara ca acestea sa se bazeze pe o justificare rezonabila si obiectiva.
        Consider ca exista un tratament diferentiat pentru aceeasi categorie sociala, care are drept efect direct restrangerea in conditii de egalitate a unui drept prevazut de lege.
        Potrivit art.1 alin.2 din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, la lit.a) se mentioneaza expres: principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea dreptului la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional.


Semnătura                                                                                    Data

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN________BIROUL OPERATIV AL FILIALEI S.C.M.D. CONSTANȚA

marți, 8 octombrie 2013

INFORMARE
     Vă prezint  principalele problele dezbătute în şedinţa C.D. din data de 04.10. 2013:
-         C.N.R. se va desfăşura în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2013 la Alba Iulia  cu următoarea ordine de zi:
·        Raport de activitate al Preşedintelui S.C.M.D.
·        Raport al Departamentului Financiar.
·        Raport al Departamentului Juridic.
·        Raport al Comisiei de Cenzori.
·        Raport al Comisiei pentru modificarea Statutului şi R.O.F.- uli.
·        Probleme ridicate de şefii de filiale.
·        Aprobarea strategiei S.C.M.D. pentru anul 2014.
Pentru buna desfăşurare a activităţii vicepreşedinţii zonali vor întocmi rapoarte despre activitatea desfăşurată pe care le vor înainta până la data de 01 noiembrie 2013.
Departamentul juridic va prezenta în raport situaţia tuturor proceselor declanşate de S.C.M.D. –  cu prezentarea  în amănunt a  cheltuielillor făcute pe fiecare proces şi rezultatele obţinute.
-       Vor continua demersurile pentru aprobarea Proiectului de lege PLX -109 şi  pentru urgentarea prezentării, dezbaterii şi aprobării în Parlament a Legii pensiilor militare.
-       Până la data de 30 noiembrie a.c., toate cheltuielile făcute de filiale vor fi justificate în scris, cu acte justificative, la Compartimentul Financiar.
-         Cotele ce revin pentru 2012 – 2013 vor fi  repartizate la filiale, pentru cheltuieli proprii, cu referate de necesitate aprobate de CD.
-         Stimulentele se vor aproba de catre C.D., pe baza de referate,  cu justificarea motivelor pentru care se acordă. Acestea  nu vor depăşi salariul mediu brut pe economie.
-          Se va analiza posibilitatea reducerii cotizaţiei, hotărârea urmând să o adopte C.N.R.
-         O comisie va analiza situaţia filialelor cu un număr mic de membri.
-         Membri S.C.M.D. care doresc să recupereze sumele reţinute abuziv pe Legea 263/2010 trebuie să conteste noua decizie eliberată în conformitate cu prevedrile legii 241/2013
-         Col. (r.) Valeriu Pricină şi-a susţinut punctul de vedere conform căruia nu a încălcat statutul S.C.M.D. şi că  este loial şi poate fi util sindicatului din poziţia pe care o ocupă în U.N.P.R.Majoritatea membrilor C.D. au fost de acord cu acest punct de vedere.

Vicepreşedinte Zona Sud - Est

Col.(r.) Remus Macovei