joi, 7 martie 2013

Va prezentam si Proiectul de Lege reparatorie promovat de S.C.M.D.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 SENATUL ROMÂNIEI                  CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

  Parlamentul Romanlei adoptă prezenta lege:
Art. 1  (l) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010,
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale QUG nr. 1/2011, privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai rnici decât cele stabilite şi cuvenite
pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul avut în luna decembrie 2010.
(2) In cazul pensiilor prevăzute la alin (1), punctajul mediu anual se calculează prin raportarea
cuantumului din luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie din luna respectivă
(Decembrie 2010 = 732,81ei).
(3) Măsura indexarii pensiilor cu 4% stabilită prin QUG nr.1/22.01.2013 se aplică
corespunzător şi acestor pensii rezultate în urma calculului prevăzut la alin (2).
(4) Perioadele de muncă efectuate după data pensionarii, se valorifică fără a afecta cuantumul
pensiei stabilit conform alin. 1-3.
(5) Cuantumul pensiilor stabilit potrivit alin 1-3 se menţine în plată până când cuantumul
pensiei rezultat din inmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca
urmare a recalculării sau revizuirii conform prevederilor legii nr. 119/2010 şi QUG nr. 112011este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2 - Militarilor în rezervă sau retragere din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională nu le sunt opozabile prevederile Cap. IV din Legea nr. 239/2009, privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional.
Art. 3 - Cheltuielile pentru aplicarea prezentei legi, inclusiv cele corespunzătoare restanţelor,
se efectuează în limita alocaţiilor bugetare aprobate prevăzute ministerelor şi structurilor de
resort care au în subordine case sectoriale de pensii.
Art. 4 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţie contrară.


Bucureşti,
Nr.